About Us

STWC Series

STWC Sprint

STWC Endurance

WIE WE ZIJN

 

Aan ervaring geen gebrek bij het team van STWC.eu, dat sinds jaar en dag de succesvolle Drivers Days organiseert. Dirk Dekker stortte zich in 2004 op dit open-pitlane-concept en kreeg al gauw enthousiaste versterking van Nynke de Vries, die zelf al iets eerder aan de racerij snuffelde. “De autoliefde zat er bij mij altijd al in. Op mijn dertigste kocht ik een Porsche 911, die voor mijn gevoel meer kon dan ik, daarom besloot ik een racecursus te gaan volgen.” Met haar licentie op zak trok Nynke regelmatig naar de Eifel om zich uit te leven op de Nürburgring en schreef zich in voor de BMW E30 Cup bij de DNRT, de stichting waar ze tot op de dag van vandaag racet, tegenwoordig in de Sportklasse. Dirk, sinds enkele jaren actief in de Supersportklasse, kwam juist via de E30 met het circuit in aanraking. “Ik mocht die van een vriend een keer uitproberen in Zandvoort en kreeg de smaak te pakken, dus ging ik op voor mijn racelicentie. Stond mijn kameraad daarna ineens voor de deur met zijn BMW: ik mocht ’m zo overnemen. Toen begon de ellende pas, want al in de eerste race reed ik de motor aan gort.”


Over hun missie met STWC.eu zijn de organisatoren duidelijk. Dirk Dekker: “We willen racen voor een grote groep mensen met wat snellere auto’s bereikbaar maken en voor hen een klimaat scheppen waarin zij verder groeien. Daarnaast zetten we in op het creëren van een saamhorigheidsgevoel. Op de baan fanatiek tegen elkaar strijden, ’s avonds een biertje met elkaar drinken en belevenissen uitwisselen. Als organisatie brengen wij mensen met elkaar in contact die iets voor de ander kunnen betekenen, bijvoorbeeld door een onderdeel uit te lenen. Je moet het met z’n allen doen, daarom betrekken wij de rijders actief bij ideeën en vragen hen om hun mening.” Nynke de Vries: “We zorgen voor heldere communicatie, laten de deelnemers weten wat zij van ons kunnen verwachten en andersom. Technische veiligheid en een sportieve racementaliteit staan voorop, daarom hanteren we een solide reglement, waarin we niets aan het toeval overlaten. Het organiseren van STWC.eu doen we vanuit een passie voor racen. We hopen dat steeds meer mensen gaan ontdekken hoe waanzinnig gaaf autosport is, vandaar ons credo ‘Let’s make history’.”

WHO WE ARE

 

There is enough experience in the team STWC.eu, which organizes the successful DriversDays for years. Dirk Dekker threw himself in 2004 at the open-pit-lane concept and soon received enthusiastic support from Nynke de Vries, who was already driving for some years. “The love for car has  always been in me. On my thirtieth I bought a Porsche 911, but the Car contained so much more than I could use, so I decided to follow a race course.” With her license in the pocket Nynke went regularly to the Eifel in order to restrain the Nurburgring and enrolled for the BMW E30 Cup in DNRT, the foundation where she races till this day. Now she is driving in the Sport Class. Dirk is driving, for a few years, in the Supersport class. His fist contact with a race car was with an E30. I got these from a friend to let it out once at the Circuit of Zandvoort. The taste was lovely, so I went on for my racing license. And there was my comrade at my door with his BMW: I was allowed to buy his car. Then the trouble really started, because already at the first race the engine died. ”


Their mission off STWC.eu is clear. Dirk Dekker: “We want to organize races for a group of people with some faster cars and create an environment for them in which they can grow. Because of the speed of there cars and the experience this drives love to drive on A Events. In addition, we are committed to creating a sense of belonging. During the races we want fanatically competition against each other. Ater the races we would like to drink a beer together and exchange experiences. As an organization, we bring people together to do something for the other. For example by lending car part to each other. We have to do it all together, therefore we ask riders active about their ideas and  their opinion.” Nynke de Vries.” We provide clear communication, let participants know what they can expect from us and vice versa. Technical security and a sporty race mentality comes first, therefore we have solid regulations, we leave nothing to chance. We organize from our passion for racing STWC.eu. We hope that more and more people discover how incredibly cool car racing is, so ‘Let’s make history. “

STWC Series is powered by

WER WIR SIND


Es gibt genug Erfahrung im Team STWC.eu, das seit Jahren die erfolgreichen DriversDays organisiert. Dirk Dekker stürzte sich 2004 beim Open-Pit-Lane-Konzept und erhielt bald begeisterte Unterstützung von Nynke de Vries, der bereits seit einigen Jahren fuhr. „Die Liebe zum Auto war immer in mir. Zu meinem dreißigsten habe ich einen Porsche 911 gekauft, aber das Auto enthielt so viel mehr, als ich benutzen konnte, also beschloss ich, einen Rennkurs zu verfolgen. “Mit ihrem Führerschein in der Tasche ging Nynke regelmäßig in die Eifel, um den Nürburgring zu bremsen schrieb sich für den BMW E30 Cup in DNRT ein, der Stiftung, auf der sie bis heute fährt. Jetzt fährt sie in der Sportklasse. Dirk fährt einige Jahre in der Supersport-Klasse. Sein erster Kontakt mit einem Rennwagen war mit einem E30. Ich habe sie von einem Freund bekommen, der sie einmal auf dem Circuit of Zandvoort auslassen konnte. Der Geschmack war herrlich, also habe ich meine Rennlizenz genommen. Und an meiner Tür stand mein Kamerad mit seinem BMW: Ich durfte sein Auto kaufen. Dann ging es richtig los, denn schon beim ersten Rennen verstarb der Motor. ”


Ihre Mission vor STWC.eu ist klar. Dirk Dekker: „Wir wollen Rennen für eine Gruppe von Leuten mit schnelleren Autos organisieren und ihnen eine Umgebung schaffen, in der sie wachsen können. Aufgrund der Geschwindigkeit der Autos und der Erfahrung, die diese Antriebe gerne auf A Events fahren. Darüber hinaus verpflichten wir uns, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen. Bei den Rennen wollen wir fanatisch gegeneinander antreten. Nach den Rennen möchten wir zusammen ein Bier trinken und Erfahrungen austauschen. Als Organisation bringen wir Menschen zusammen, um etwas für das andere zu tun. Zum Beispiel, indem man sich Autoteile vergibt. Wir müssen das alles zusammen machen, deshalb fragen wir die aktiven Fahrer nach ihren Ideen und ihrer Meinung. “Nynke de Vries.“ Wir kommunizieren klar, lassen die Teilnehmer wissen, was sie von uns erwarten können und umgekehrt. Technische Sicherheit und eine sportliche Rennmentalität stehen an erster Stelle, deshalb haben wir solide Regelungen, wir überlassen nichts dem Zufall. Wir organisieren aus unserer Leidenschaft für den Rennsport STWC.eu. Wir hoffen, dass immer mehr Menschen herausfinden, wie unglaublich cool das Autorennen ist, also machen wir Geschichte. “

info@STWC.eu

 

Copyright @ All Rights Reserved

Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Lees meer
Accepteren